THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Juridische en ethische aspecten

Wilsverklaringen: iemand kan in een wilsverklaring (see Wilsonbekwaamheid) instructies geven over het type zorg dat hij wenst op een moment dat hij die zorg nog niet nodig heeft. Wilsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen waarin iemand bepaalde waarden en behandelvoorkeuren vast kan leggen die eventueel ooit moeten worden geëerbiedigd wanneer de handelingsbekwaamheid of wilsbekwaamheid sterk zijn verminderd. Zo kunnen, indien de betrokkene dat wenst, wilsverklaringen verbieden dat er reanimatie of sondevoeding wordt toegepast (‘negatieve wilsverklaring'). Wilsverklaringen kunnen de vorm hebben van een euthanasieverklaring, waarin de voorkeuren voor medische zorg zijn vastgelegd, of van een volmacht, waarbij de patiënt een andere door hem aangewezen persoon beslissingen laat nemen over de medische verzorging. Een combinatie van beide is ook mogelijk. (see Wilsonbekwaamheid)

Euthanasie. Veel stervende patiënten en hun familieleden overwegen euthanasie. Dit komt steeds vaker voor naarmate de openbare discussie hierover toeneemt. Het kan zinvol zijn om met een arts over euthanasie te spreken. De arts kan een betere symptoombestrijding toepassen, een andere, in palliatieve zorg gespecialiseerde arts consulteren en de patiënt en zijn familie ondersteunen. Niettemin kiezen sommige mensen voor euthanasie om een ondraaglijke situatie te beëindigen of om greep te houden op het moment en de wijze waarop ze willen sterven. Patiënten hebben het recht om levensverlengende behandelingen te weigeren, inclusief voedingssondes en beademingsapparatuur. Dergelijke gevallen worden niet als euthanasie beschouwd.

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is in april 2002 in Nederland van kracht geworden. Deze wet stelt de arts in staat bepaalde medicijnen voor te schrijven aan terminale patiënten die hun leven willen beëindigen. De in deze wet vastgelegde zorgvuldigheidseisen zijn bedoeld om mogelijk misbruik te voorkomen. Eisen voor indiening van een verzoek tot euthanasie zijn bijvoorbeeld vaststelling of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt, voorlichting van de patiënt over zijn situatie en vooruitzichten, en raadpleging van ten minste één andere, onafhankelijke arts.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Financiële aspecten

Next: Aanvaarding

Figures
Tables
Disclaimer